top of page

Privacyverklaring

Open Thuis vzw gaat zorgvuldig met jouw informatie om en wij beschermen jouw privacy. Daarom, als verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens, verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Belgische kaderwet en andere toepasselijk wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring zorgt ervoor dat jij:
- informatie krijgt over wat wij met jouw persoonsgegevens doen;
- controle behoudt over jouw persoonsgegevens;
- rechten kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
 
Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen die niet verbonden zijn aan Open Thuis vzw door een arbeids- of vrijwilligerscontract, voor cliënten die bij Open Thuis vzw ondersteuning krijgen, familie en vrienden van de cliënten, begeleiders, bezoekers (incl. websitebezoeker), maar ook voor leveranciers en andere externe partijen van wie wij gegevens zouden kunnen ontvangen.
 
Persoonsgegevens
 
Volgens de wet zijn persoonsgegevens: alle herleidbare informatie over een persoon. Je naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto … zijn allemaal duidelijke persoonsgegevens. Ook informatie over je uiterlijk, over je gezinssituatie, woonsituatie … kan herleidbaar zijn, dus ook dit zijn persoonsgegevens voor ons. De wet kent daarnaast bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden, zoals je medische gegevens of geloofsovertuiging.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
 
De volgende gegevens hebben wij van jou als cliënt:
- gegevens over jou, zoals naam, achternaam, rijksregisternummer, geboortedatum en geslacht,
- contactgegevens, zoals jouw adres, e-mailadres, telefoonnummer,
- gegevens over jouw burgerlijke staat, gezinssamenstelling,
- financiële gegevens zoals jouw inkomen, bankrekeningnummer,
- hulpverleningsgegevens zoals informatie over jouw gezondheid, medicatie, hulpvragen,
- enige andere informatie die je ons zou willen geven of die wij nodig hebben om jou verder te begeleiden.
 
Het is dus ook mogelijk dat we bij het verzamelen van bovenstaande informatie van onze cliënten, ook informatie krijgen over jullie als familieleden, vrienden, begeleiders … van de persoon. Hierbij kan het over namen, aard van de relatie, contactgegevens en dergelijke gaan.
Het is het belangrijk om te weten dat we enkel de persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben om onze cliënt goed te begeleiden en die jullie willen delen, zowel van de cliënt zelf als de personen in zijn/haar omgeving.
Als je onze website bezoekt, verzamelen wij elektronische gegevens zoals sessie-ID, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser door gebruik van enkele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken en kan je dus ook niet uitschakelen. De informatie wordt verder niet gebruikt door Open Thuis vzw.
 
Van externe partijen, zoals leveranciers, ontvangen wij naam, achternaam, contactgegevens en financiële gegevens.
 
Welke persoonsgegevens krijgen wij van een derde bron?
Wij kunnen, zoals hierboven eerder vermeld, over verschillende personen informatie ontvangen. Naast dit van de persoon zelf te krijgen, kunnen we ook uit enkele andere bronnen informatie ontvangen. Eerst en vooral kunnen we over jou als cliënt informatie krijgen van je naaste omgeving. Omgekeerd kan een cliënt ons ook informatie geven over jullie als naasten. Deze informatie dient enkel om jullie de gepaste begeleiding te bieden.
 
Daarnaast kunnen we ook gegevens ontvangen van de persoon die jou aanmeldt, zij een hulpverlener, wettelijke vertegenwoordiger, netwerkvrijwilliger … Deze informatie krijgen wij om jou te contacteren, jouw begeleiding op te starten en jouw dossier aan te maken.
 
Ten derde kunnen we ook via het GIR, het registratieprogramma van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, beperkte informatie over jou verkrijgen. We zijn wettelijk verplicht de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan hierin te registreren, en volgen hierin jouw beschikbare mogelijkheden tot hulpverlening op.
 
 
Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens en mogen we dit?
 
We verwerken enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de gevraagde en afgesproken hulpverlening met als volgende doeleinden:
- Aanbieden van:
          o Woonondersteuning
          o Dagbesteding
          o Vrije tijd
- Communicatie over de activiteiten via beperkte kanalen
- Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en regelgeving
- Het functioneren van de website https://www.openthuis-limburg.be
 
Wanneer we de gegevens voor bijkomende doeleinden gaan gebruiken, word jij als betrokkene altijd hierover geïnformeerd en vragen we, indien nodig, jouw toestemming.
 
Alles wat wij doen met jouw persoonsgegevens, moet steunen op één van de rechtsgronden (art. 6.1 AVG). Open Thuis vzw maakt hiervoor voornamelijk gebruik van:
- toestemming,
- wettelijke verplichtingen,
- contractuele verplichtingen. 
 
Open Thuis vzw kan ook gebruik maken van de volgende rechtsgronden:
- Vitaal belang: In noodsituaties of levensbedreigende situaties gebruiken we persoonsgegevens zonder toestemming vooraf.
- Een gerechtvaardigd belang: wij verwerken jouw persoonsgegevens dan ter realisatie van een gerechtvaardigd belang, behalve wanneer de belangen of de grondrechten van jou als betrokkene zwaarder wegen dan het belang dat Open Thuis vzw nastreeft.
 
Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
 
Intern
Alleen medewerkers die jouw gegevens echt nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.
 
Extern
Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties, hulpverleners … die met ons samenwerken, bijvoorbeeld degene die de dagactiviteit organiseert, je huisdokter ... Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijke is om de gevraagde ondersteuning te kunnen realiseren en je wordt hier altijd van op de hoogte gebracht. Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen, zoals het VAPH. We maken hierover duidelijke afspraken of informeren je hierover indien we verplicht zijn de gegevens door te geven.
 
Worden de persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?
 
Open Thuis vzw verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EER en doet geen doorgifte naar derde landen buiten de EER. Dit zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden.
 
Hoe lang houden we jouw persoonsgegevens bij?
 
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor onze doeleinden, en houden nadien enkel nog gegevens bij voor de uitvoering van een contract of voor de vervulling van wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
 
Termijnen:
 
- Als je bij ons op de wachtlijst staat bewaren we je gegevens 2 jaar, na deze 2 jaar verlengen we enkel met jou toestemming de
  bewaartermijn van jou hulpvraag met 2 jaar.
- Wanneer je bij ons in begeleiding bent bewaren we je gegevens tot maximaal 5 jaar na de beëindiging van de overeenkomst.
- Noodzakelijke/functionele cookies op de website: enkel gedurende je bezoek op de website op dat moment.
- Indien je je toestemming gaf voor de ontvangst van uitnodigingen voor activiteiten, nieuwsbrief, … bewaren we je contactgegevens
   tot je je toestemming hiervoor intrekt.
 
Verwerkingen die we doen op basis van jouw toestemming zetten we stop indien jij je toestemming intrekt. Intrekken van je toestemming heeft wel geen effect op de handelingen die we ervoor verrichtten met jouw gegevens. 
 
Rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
 
Open Thuis vzw verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen organiseren. Omdat dit jouw persoonsgegevens zijn, heb jij enkele rechten die je kan uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de privacy, Stefan Hendriks.
- Zo kan je nagaan welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben en vragen om een recht op inzage.
- Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben aan te passen, te wissen of over te dragen naar een andere instantie.
- Daarnaast kan je in bezwaar gaan als je het niet eens bent over de verwerking die wij doen. Je kan ook een beperking van de verwerking aanvragen. Ook kun je je toestemming intrekken, als wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je eerder toestemming hebt gegeven.
- Ten slotte kan je een klacht indienen, wanneer je van mening bent dat Open Thuis vzw niet goed is omgegaan met jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd op Drukpersstraat 35, 1000 te Brussel, via deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen, telefonisch of via e-mail:
         o Tel: +32 (0)2 274 48 00
         o E-mail: contact@apd-gba.be
 
Wij kunnen altijd om bewijs van jouw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken of onterechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Wanneer dit het geval is, zal Open Thuis vzw uitleggen waarom dit niet mogelijk is.
 
Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
 
We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en we verzekeren dat jouw persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, wijziging, toevallige of onwettige vernietiging of ongeoorloofde toegang.
 
Wijzigingen in deze verklaring
 
Het kan voorkomen dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is.
 
Contactgegevens
Indien je vragen hebt over deze verklaring, jouw persoonsgegevens en de verwerking hiervan, of je wilt een van je rechten uitoefenen, dan kan je contact opnemen met verantwoordelijke voor privacy via stefan.hendriks@openthuis-limburg.be.
bottom of page